عضویت در انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی ایران

شرایط عضویت

الف) شرایط عضو

۱. داشتن تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
۲. متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.
۳. داشتن حداقل ۲۲ سال سن.
۴. نداشتن سوء شهرت حرفه ای و پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شود.
۵. داشتن مجوز معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۶. قبول کلیه مفاد اساسنامه انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی ایران.
۷. اشتغال در صنعت تبلیغات.
۸. اقامت در حوزه فعالیت انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی ایران.
۹. قبول پرداخت ورودیه انجمن و حق عضویت سالانه به طور مرتب.
۱۰. ذکر یک نفر از اعضا انجمن به عنوان معرف.
۱۱. تکمیل فرم شماره ۲ تحت عنوان درخواست عضویت در انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی ایران.
۱۲. تکمیل فرم شماره ۳ تحت عنوان مشخصات معرف ها.

ب) مدارک لازم جهت عضویت

۱. تصویر پروانه رسمی دریافتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۲. تصویر آگهی تاسیس شرکت.
۳. تصویر کلیه صفحات شناسنامه.
۴. تصویر آخرین مدرک تحصیلی.
۵. دو قطعه عکس جدید.
۶. اصــل یـا تصویر فـیـش واریـزی ورودیـه انجـمـن بـه مبـلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریـال(یک میلیون و پانصد هزار تومان) به شماره حساب ۴۰۰۷۹۰۰۷۵۰۷۷، بانک شهر، به نام انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی ایران و یا شماره کارت ۶۳۹۶۰۷۱۲۰۰۵۴۹۹۰۵، بانک سرمایه، به نام آقای مهدی غلامپور.
۷. اصل یا تصویر فیش واریزی حق عضویت سالیانه انجمن به مبلغ ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال (هشتصد هزار تومان) به شماره حساب ۴۰۰۷۹۰۰۷۵۰۷۷، بانک شهر، به نام انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی ایران و یا شماره کارت ۶۳۹۶۰۷۱۲۰۰۵۴۹۹۰۵، بانک سرمایه، به نام آقای مهدی غلامپور.

ج) تاییدیه هیأت مدیره

بررسی مدارک ارسالی و تصویب عضویت شرکت متقاضی.

فرم عضویت

 

عضویت در انجمن