اســاســنـامه

انــجمن صنـــفی

کارفـــــرمــایــان

شرکت های تبلیغاتی ایران

فصل اول

فصل اول:کلیات

ماده ١ – نظر به اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده ١٣١ قانون کار و به منظور حفظ حقوق، دفاع از منافع مشترک حرفه ای و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضای انجمن، با رعایت حفظ منافع جامعه، با توجه به مقررات قانونی و کوشش در بالا بردن سطح آگاهی های اعضا، انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای تبلیغاتی ایران با اساسنامه زیر تشکیل می گردد.

ماده ٢ – نام انجمن صنفی (سندیکا)، تعریف انجمن صنفی، مدت، حوزه فعالیت و اقامتگاه قانونی آن: نام انجمن عبارت است از «انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای تبلیغاتی ایران» که مجموعه ای از کارفرمایان شرکتهای تبلیغاتی ایران با اهداف صنفی (مستقل از تمام احزاب و گروههای سیاسی) است و با رعایت شرایط مندرج در این اساسنامه و آئین نامه و نظامنامه انجمن در حرفه تبلیغات فعالیت می نمایند و با مدت نامحدود تشکیل و در این اساسنامه به اختصار «انجمن صنفی» نامیده می شود. حوزه فعالیت انجمن صنفی حوزه جغرافیایی سراسر ایران و در صورت لزوم و با کسب مجوز از مراجع ذیربط، خارج از کشور بوده، اقامتگاه قانونی و محل استقرار دفتر مرکزی به شرح ذیل است: تهران ، خیابان فتحی شقاقی ، تقاطع اسدآبادی ، ساختمان شماره ۴ ، طبقه اول ، واحد ۱۳ تلفن : ۸۸۷۱۹۱۱۵ و ۸۸۷۱۳۷۱۱ نمابر : ۸۸۷۱۴۰۸۶ تبصره ١- هیئت مدیره می تواند هر زمان که ایجاب نماید، اقامتگاه قانونی انجمن صنفی را تغییر داده و مراتب را همزمان با انتشار در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار که به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده باشد، به اطلاع وزارت کارواموراجتماعی برساند ولی در هر حال مرکز اصلی انجمن واقع در استان تهران خواهد بود. تبصره ٢ – روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های انجمن صنفی روزنامه همشهری می باشد.

ماده ٣ – تعاریف: ١ـ شرکتهای تبلیغاتی: مجموعه های تخصصی انتفاعی هستند که در سه حوزه ذیل فعالیت می کنند: ١-٣: آژانس ها شرکتهایی هستند که در یک یا چند و یا همه امور ذیل فعالیت دارند. الف- ارایه مشاوره در امر بازاریابی، تبلیغات و روابط عمومی. ب- ایده پردازی، طراحی و برنامه ریزی، نظارت و اجرای پروژه های تبلیغاتی. ج- برنامه ریزی و مدیریت اجرای تبلیغ در رسانه ها. ٢-٣: شرکتهای رسانه ای شرکتهایی هستند که تصدی و یا اداره تبلیغ در یک یا چند رسانه را به عهده دارند. ٣-٣: شرکتهای خدمات تبلیغ شرکتهایی هستند که به ارایه خدمات تبلیغات اشتغال دارند. ٢ـ تبلیغات: صنعت تبلیغات مجموعه ای از معلومات حرفه ای، مهارت ها و تخصص هاست که با استفاده از علوم، فنون و ابزارهای گوناگون، بر اساس اصول و قواعد حرفه ای برای انتقال پیام سفارش دهندگان به مخاطبین، مورد استفاده قرار می گیرد.

ماده ۴ – اهداف انجمن: ١-۴: اعتلای حرفه تبلیغات ایران. ٢-۴: ایجاد یک نظام حرفه ای برای توسعه فعالیت های حرفه تبلیغات ایران. ٣-۴: همراهی و همکاری با نهادهای سیاستگذار تبلیغات بازرگانی در نظام جمهوری اسلامی ایران، برای مطالعه و تعیین خط مشی و روش های علمی حرفه تبلیغات کشور. ۴-۴: حضور فعال به عنوان یک مرجع تخصصی و ذیصلاح در مسایل حقوقی حرفه ای در کلیه زمینه های مربوط به حرفه تبلیغات در داخل و خارج کشور. ۵-۴: هدایت اعضا به شناخت و رعایت حقوق سفارش دهنده بر اساس عرف حرفه تبلیغات و قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران.

ماده ۵ – حقوق و وظایف اساسی انجمن صنفی: ١-۵: کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن. ٢-۵: دریافت ورودیه، حق عضویت و کمکهای مالی داوطلبانه اعضا. ٣-۵: همکاری در جهت تاسیس، تقویت و گسترش شرکتهای تعاونی مرتبط با فعالیت انجمن صنفی به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر. ۴-۵: حمایت، دفاع و پشتیبانی از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضا به طور اعم از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمان های دولتی و ملی. ۵-۵: کوشش در تشکیل باشگاههای فرهنگی و ورزشی با رعایت مقررات قانونی و به منظور برخورداری اعضا از امکانات آنان. ۶-۵: خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیر منقول انجمن به نام انجمن و به حساب انجمن مشروط بر آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد. ٧-۵: انعقاد پیمانهای دسته جمعی کار در حدود مقررات قانونی. ٨-۵: جلب پشتیبانی مراجع دولتی و ملی نسبت به هدفهای انجمن. ٩-۵: پیوستن به انجمنهای صنفی همگن به منظور تشکیل کانون مربوط و یا عضویت در کانون انجمن های صنفی استان و کانون عالی انجمنهای صنفی پس از تصویب مجمع عمومی با رعایت مقررات قانونی. ١٠-۵: عضویت و یا برقراری ارتباط با تشکل ها و سازمان های داخل و خارج از ایران در چار چوب فعالیت های صنفی و بر اساس قوانین و مقررات کشور. ١١-۵: صدور کارت عضویت برای اعضا و شناسایی فعالین صنفی واجد شرایطعضویت. ١٢-۵: همکاری با وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط در ایجاد مراکز تحقیقاتی و آموزشی در زمینه تبلیغات. ١٣-۵: کوشش در جهت معرفی نقش، مسئولیت و توانایی های این حرفه به جامعه. ١۴-۵: برقراری ارتباط با کلیه وزارتخانه ها، نهادها، سازمان ها و مجامع برای تدوین قوانین مورد نیاز حرفه تبلیغات، رفع مشکلات حقوقی و صنفی و همکاری در پروژه های ملی. ١۵-۵: ارایه نظرکارشناسی به مراجع ذیربط، بررسی و تشخیص صلاحیت فنی، ارزشیابی کیفی کارهای تخصصی، درجه بندی، تایید سابقه فعالیت حرفه ای متقاضیان صدور و یا تمدید پروانه فعالیت تبلیغاتی پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. تبصره: کلیه نظرات کارشناسی انجمن پس از تصویب هیئت مدیره به مراجع مربوطه اعلام می شود. ١۶-۵: معرفی کارشناس رسمی به مراجع حقوقی و قضایی با تصویب هیئت مدیره انجمن. ١٧-۵: تدوین نظامنامه حرفه ای و آئین نامه های تخصصی، بررسی تعرفه های حق الزحمه و پیشنهاد قراردادهای همسان ( تیپ ). ١٨-۵: انجام امور آموزشی و تحقیقات حرفه ای برای اعضا و ایجاد سایت اینترنتی، جمع آوری اسناد، آمار و اطلاعات، کتب و نشریات و مجلات علمی- تخصصی و دیگر موارد مورد نیاز حرفه و انتشار کتاب ها، مجلات و نشریات مورد نیاز حرفه با کسب اجازه از مراجع ذیصلاح. ١٩-۵: حمایت از حرفه تبلیغات کشور در کسب اعتبار بین المللی. ٢٠-۵: کوشش در ایجاد تسهیلات برای ارایه خدمات و توانایی های تخصصی اعضا در خارج از مرزهای ایران. ٢١-۵: برگزاری جشنواره ها، نمایشگاهها، همایش ها و مسابقات حرفه ای با رعایت موازین و مقررات قانونی. ٢٢-۵: اطلاع رسانی به موقع انجمن در خصوص اقدامات انجام شده و نتایج حاصله به کلیه اعضا. ٢٣-۵: دریافت، نشر و اعلام بخشنامه های دولتی مربوط به حرفه بین اعضا. ٢۴-۵: آگاه نمودن اعضا به قوانین و مقرارت جمهوری اسلامی ایران در مورد حفظ حقوق مصرف کننده و الزام اعضا به رعایت آن. ٢۵-۵: تدوین نظامنامه های داخلی به منظور تسهیل در ایجاد مناسبات و ارتباطات حرفه ای، برای گسترش و تامین بالاترین بازده فنی- حرفه ای. ٢۶-۵: کوشش در ایجاد هماهنگی بین گروههای مختلف تخصصی مرتبط، به منظور دستیابی به دیدگاه های مشترک حرفه ای برای بالا بردن سطح کیفی حاصل کار اعضا. ٢٧-۵: تاسیس کمیته های تخصصی حرفه ای برای پیشبرد اهداف انجمن در چارچوب وظایف و اهداف مندرج در این اساسنامه. ٢٨-۵: تاسیس شعبه های انجمن در سراسر کشور بر اساس آئین نامه داخلی.

فصل دوم

فصل دوم : شرایط عضویت، تعلیق، سلب عضویت و منابع مالی انجمن صنفی

ماده ۶ – عضویت کلیه کارفرمایان واجد شرایط این اساسنامه در انجمن صنفی آزاد است و هیچ کس را نمی توان به قبول عضویت در انجمن صنفی مجبور یا از قبول عضویت در آن منع کرد.

ماده ٧ – عضو اصلی: هر کارفرمایی که شرکت تبلیغاتی متبوع وی، اصول اساسنامه، مفاد آئین نامه ها، نظامنامه ها، دستور العمل ها، مقررات، ضوابط و شئون (حرفه ای) انجمن را پذیرفته و شرایط عضویت مندرج در این اساسنامه را دارا بوده و احراز شرایط وی به تایید هیئت مدیره برسد، عضو اصلی نامیده می شود. تبصره: عنوان کارفرمایان در این اساسنامه به مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره شرکت تبلیغاتی اطلاق می شود که توسط آن شرکت به طور رسمی به انجمن معرفی گردد.

ماده ٨ – شرایط عضویت: کلیه کارفرمایان شرکتهای تبلیغاتی درصورت دارا بودن شرایط زیرمی توانند به عضویت این انجمن درآیند: ١-٨: دارا بودن تابعیت ایران. ٢-٨: دارا بودن حداقل ٢۵ سال تمام سن. ٣-٨: دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم. ۴-٨: اقامت در حوزه فعالیت انجمن و شاغل در شرکت دارای مجوز معتبر کانون تبلیغاتی و آگهی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. ۵-٨: نداشتن محکومیت کیفری موثر در محرومیت از حقوق اجتماعی. ۶-٨: قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن. ٧-٨: پرداخت حق عضویت به طور مرتب. ٨-٨: اشتغال در حرفه تبلیغات. ٩-٨: تکمیل فرم عضویت و ارایه مدارک لازم. ١٠-٨: معرفی ٣ نفر از اعضا اصلی به عنوان معرف. ١١-٨: متدین به یکی از ادیان رسمی کشور. تبصره ١: چنانچه متقاضی عضویت، کلیه شرایط فوق را دارا بوده ولی اقدام به تاسیس شرکت نکرده باشد مکلف است حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از اعلام کتبی هیئت مدیره نسبت به تاسیس شرکت اقدام نماید و در این مدت صاحب امتیاز و یا مدیر مسئول کانون می تواند به عنوان عضو اصلی در انجمن شرکت کند. در صورت عدم تاسیس شرکت در طول مدت یاد شده هیئت مدیره موظف است طی اخطار کتبی فرصتی ٣ ماهه تعیین کند بدیهی است پس از انقضای این مهلت و در صورت عدم تاسیس شرکت،عضویت نامبرده در انجمن لغو خواهد شد. تبصره ٢: هرگونه تغییر در شرایط عضویت انجمن باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد. هیئت مدیره طبق ضوابط مصوب مجمع عمومی، ملزم به پذیرش عضویت متقاضیان می باشد، چنانچه تقاضای بعضی از متقاضیان بنا به دلایلی از سوی هیئت مدیره پذیرفته نشود و یا عضویت ایشان از طرف هیئت مدیره سلب شود، متقاضی می تواند اعتراض خود را در اولین جلسه مجمع عمومی عادی مطرح کند و تصمیمات مجمع مذکور در این مورد قطعی و لازم الاجرا است.

ماده ٩ – مواردی که سبب تعلیق یا محرومیت از عضویت انجمن صنفی می گردد عبارتنداز: ١-٩: عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده با توجه به بند٧ ماده ٨ و ماده ١٢ این اساسنامه (با اعلام مسئولان مالی انجمن) ٢-٩: عدم رعایت مفاد این اساسنامه و توصیه ها و تصمیمات قانونی هر یک از ارکان انجمن ( با اعلام هیئت مدیره انجمن ). ٣-٩: از دست دادن هر یک از شرایط مندرج در ماده ٨ این اساسنامه. ۴-٩: آراء صادره از مراجع قضایی کشور و مراجع حل اختلاف. ۵-٩: تغییر شغل و عدم اشتغال در حرفه تبلیغات بیش از شش ماه. تبصره: در مورد بندهای ١ و ٢ عضویت شخص موردنظر تا تشکیل مجمع عمومی به حالت تعلیق درآید تا زمان رفع تعلیق در مجمع عمومی حق رای نخواهد داشت.

ماده ١٠ – چگونگی تامین بودجه و منابع درآمد انجمن صنفی: بودجه یا منابع مالی انجمن از طریق دریافت ورودیه، حق عضویت و کمکهای مالی داوطلبانه اعضا به شرح زیر تامین می شود. ١-١٠: ورودیه: توسط هیئت مدیره پیشنهاد و به تایید مجمع عمومی فوق العاده می رسد و فقط برای یکبار دریافت می شود. ٢-١٠: حق عضویت سالانه اعضا: مبلغی است که توسط هیئت مدیره انجمن پیشنهاد شود و به تایید مجمع عمومی فوق العاده می رسد. ٣-١٠: کمک مالی داوطلبانه: اعضا و غیر اعضا، مشروط بر آنکه در امور انجمن مداخله ننمایند و به تایید کتبی و موافقت قبلی وزارت کار و امور اجتماعی رسیده باشد. ۴-١٠: درآمدحاصل ازانجام فعالیت هایی ازقبیل برگزاری دوره های آموزشی برای اعضا، نمایشگاهها، انتشارات، برگزاری سیمنارهای گوناگون و سایر فعالیت هایی که مغایرتی با اهداف غیر تجاری انجمن نداشته باشد. تبصره- انجمن باید دارای حداقل ٢ دفتر با عنوانهای دفتر ثبت عضویت و دفتر امور مالی باشد.

ماده ١١ – کلیه اعضا باید همه ساله ( طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده ) حق عضویت خود را مرتباً به خزانه دار پرداخت و یا به حساب بانکی که انجمن تعیین و اعلام می کند واریز و رسید بانکی را به خزانه دار تسلیم و خزانه دار موظف است پس از دریافت رسیدهای حق عضویت، وصول آن را با صدور و تحویل قبض های چاپی شماره دار عضویت اعلام دارد. تبصره ١: دریافت و جمع آوری حق عضویت و سایر منابع مالی باید به موجب قبض های چاپی شماره دار باشد و به امضای رئیس هیئت مدیره و خزانه دار انجمن برسد. تبصره ٢: مبالغی که به عنوان ورودیه و حق عضویت دریافت می شود قابل استرداد نیست. تبصره ٣: هیئت مدیره و دبیر نمی توانند منابع مالی انجمن را خارج از حدود مقرر در این اساسنامه به مصرف برسانند.

ماده ١٢ – چنانچه هر یک از اعضا ظرف مدت سه ماه پس از پرداخت ورودیه (در خصوص اعضا جدید) و یا تا پایان خرداد ماه هر سال بدون عذر موجه از پرداخت حق عضویت خود داری نماید، از طرف خزانه دار به آنان کتباً اخطار می شود، در صورتی که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از اخطار، عضو مورد اشاره اقدام به پرداخت حق عضویت ننماید، با تصویب هیئت مدیره عضویت نامبرده در انجمن به حالت تعلیق در می آید اخراج یا قبول مجدد ایشان در اختیارات مجمع عمومی باشد. تبصره ١: تشخیص موجه و یا غیر موجه بودن عذر اعضا با رأی اکثریت هیئت مدیره است.

فصل سوم

فصل سوم- شرایط انتخاب شنوندگان – هیأت مدیره- بازرسان- هیأت داوری

ماده ١٣ – کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره، هیأت داوری و بازرسان باید دارای شرایط زیر باشند: ١ ـ دارا بودن تابعیت ایران. ٢ ـ داشتن حداقل ٣٠ سال تمام سن. ٣ ـ داشتن حداقل تحصیلات دیپلم. ۴ ـ اقامت در حوزه فعالیت انجمن و شاغل در حرفه تبلیغات. ۵ ـ داشتن دست کم ۵ سال سابقه فعالیت در زمینه حرفه تبلیغات با ارایه مدارک قابل قبول. ۶ ـ قبول و تعهد اجرای مقررات اساسنامه و پرداخت حق عضویت تعیین شده. ٧ ـ نداشتن محکومیت کیفری موثر که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد. ٨ ـ متدین به یکی از ادیان رسمی کشور. ٩ـ داشتن حداقل سه سال سابقه عضویت انجمن منتهی بزمان کاندیداتوری وادامه عضویت درزمان کاندیداتوری وپس از آن.

فصل چهارم

فصل چهارم- ارکان و تشکیلات انجمن صنفی

ماده ١۴- ارکان انجمن صنفی عبارت است از: ١ ـ مجمع عمومی ٢ ـ هیئت مدیره ٣ ـ بازرسان

ماده ١۵ – مجمع عمومی که عالیترین رکن انجمن صنفی است، از اجتماع اعضا به شرح زیر تشکیل می گردد: الف- مجمع عمومی عادی هر سال یک بار در سه ماهه اول سال تشکیل خواهد شد و هیئت مدیره موظف به دعوت اعضا خواهد بود دعوت برای تشکیل مجمع عمومی، به وسیله انتشارآگهی در روزنامه همشهری و دعوتنامه کتبی باید روز، ساعت، مکان تشکیل و دستور جلسه بطور روشن قید گردد. از تاریخ انتشار آگهی ویا رؤیت دعوتنامه تا تشکیل مجمع عمومی، باید حداقل ١۵ روز فاصله باشد و حداکثر این فاصله نباید از ۴۵ روز تجاوز نماید. دعوت مجامع عمومی به تصویب هیئت مدیره خواهد بود. در صورت استنکاف هیئت مدیره، بازرسان می توانند راساً نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند و در صورت خودداری بازرسان، حداقل یک سوم اعضا می توانند مجمع عمومی را دعوت نمایند. جلسات مجمع عمومی عادی با حضور دست کم نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت می یابد و چنانچه مجمع عمومی بار اول به نصاب لازم نرسد، برای بار دوم به همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت خواهد یافت. فاصله دو جلسه مجمع عمومی، نباید از ١۵ روز کمتر و از ۴۵ روز تجاوز نماید. در غیر اینصورت، چنانچه از ۴۵ روز تجاوز نماید، نصاب مجمع مرحله دوم نیز همان نصاب مجمع اول یعنی نصف بعلاوه یک خواهد بود. ب- مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده- در مواقع ضروری بنا به تشخیص و دعوت هیئت مدیره یا بازرسان و یا یک سوم اعضا تشکیل می گردد. این مجمع نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی بوده و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن نیز همانند مجمع عمومی عادی خواهد بود. تصمیمات مجامع عمومی عادی در کلیه مراحل، با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضران نافذ و معتبر است، مگر در موارد انتخاب هیئت مدیره و بازرسان و اعضای هیئت داوری که با آراء نسبی خواهد بود. ج- مجمع عمومی فوق العاده بنا به دعوت هیئت مدیره یا تمامی بازرسان یا حداقل یک سوم اعضا جهت اتخاذ تصمیم در موارد زیر با حضور دست کم دو سوم اعضا تشکیل خواهد شد و چنانچه بار اول این نصاب حاصل نگردد، بار دوم به فاصله حداقل ١۵ روز و حداکثر ۴۵ روز با حضور نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت می یابد و در هر حال تصمیمات آن با اکثریت سه چهارم آرای اعضای حاضر در جلسه نافذ و معتبر خواهد بود. تبصره ١: دعوت کنندگان مجامع عادی یا فوق العاده مکلفند موضوع و تاریخ تشکیل مجمع را حداقل ١۵ روز قبل از تشکیل بدون احتساب روزهای تعطیل، بطور کتبی به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نمایند. تبصره ٢: شرط شرکت اعضا در جلسات مجامع عمومی، داشتن و ارایه کارت عضویت انجمن خواهد بود. تبصره ٣: اخذ رأی در جلسات مجامع عمومی، مستقیم و علنی است مگر در مورد انتخاب هیئت مدیره و بازرسان و سایر مواردی که مجمع تصویب نماید بطور کتبی و مخفی بعمل خواهد آمد. تبصره ۴: هر یک از اعضای انجمن می تواند وکالت یکی از اعضا را به عهده داشته باشد و به هنگام ثبت نام در فهرست حضور و غیاب، وکالتنامه خود را ارایه دهد. تبصره ۵: رأی وکالتی در مورد مجمع عمومی فوق العاده پذیرفته نمی گردد.

ماده ١۶ – پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر و رسمیت یافتن جلسه مجمع عمومی، ابتدا رئیس هیئت مدیره رسمیت جلسه مجمع عمومی را اعلام خواهد نمودوبلافاصله هیئت رئیسه مجمع مرکب از: یک رئیس ویک یا دو نایب رئیس و یک یا دو منشی ازبین اعضای حاضر با رأی اکثریت اعضا انتخاب واداره جلسه را برعهده خواهند گرفت. چنانچه انتخابات هیئت مدیره و بازرسان و هیئت داوری با یکی از آنها نیز در دستور کار مجمع باشد، هیئت نظارت بر انتخابات مرکب از دو نفر از بین اعضای حاضر در جلسه با رأی اکثریت اعضا انتخاب می شوند. تبصره ١: اعضای هیئت رئیسه مجمع و هیئت نظارت بر انتخابات نباید، خود کاندیدای عضویت در هیئت مدیره و بازرسان باشند. تبصره ٢: برگزارکنندگان مجامع عمومی موظفند لیستی راآماده نمایند واعضای انجمن را دربدو ورود بمحل تشکیل مجمع راهنمایی نمایند تا مشخصات خود را درلیست اسامی شرکت کنندگان در مجمع به خط خوانا نوشته آن را امضا نمایند.

ماده ١٧ – هیئت نظارت موظف است صندوق یا صندوقهایی را برای رأی اعضای مجمع آماده نموده، به رؤیت حاضران برساند و جهت رأی گیری در محل مناسب قرار داده، بر امر رأی گیری نظارت و در پایان رأی گیری و شمارش آرا، نتیجه را پس از تنظیم و امضای صورتجلسه ای به اطلاع اعضا برساند و مدارک لازم را جهت ثبت، به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید. تبصره ١: هر یک از رأی دهندگان می توانند نام و نام خانوادگی افراد مورد نظر خود را حداکثر به تعداد اعضای اصلی هیئت مدیره از بین کاندیداهای هیئت مدیره و حداکثر به تعداد اعضای اصلی هیئت داوری از بین کاندیداهای مربوط و حداکثر تعداد بازرسان اصلی از بین کاندیداهای بازرسان در برگ رأی خود بنویسند. تبصره ٢: کاندیداهایی که رأی مساوی بدست آورده اند، باید از طریق قرعه، تقدم و تأخر آنان مشخص شود.

ماده ١٨ – چنانچه اعضای شرکت کننده در مجمع عمومی ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی (بدون احتساب ایام تعطیل)، با ذکر دلایل به چگونگی برگزاری مجمع و یا انجام انتخابات کتباً اعتراض نمایند، هیئت رئیسه مجمع و هیئت نظارت بر انتخابات مکلف خواهند بود، حداکثر ظرف ٧ روز از تاریخ رؤیت اعتراض، به اعتراضات رسیدگی و نتیجه را به نحو مقتضی به اطلاع اعضا، خصوصاً اعضای معترض برساند و رونوشت آن را به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید. تبصره: چنانچه اعتراض یا اعتراض های رسیده وارد باشد، هیئت نظارت، ابطال انتخابات را اعلام و به ترتیب مقرر در اساسنامه، نسبت به دعوت مجمع عمومی و تجدید انتخابات، اقدام خواهد نمود.

فصل پنجم

فصل پنجم- «وظایف و اختیارات مجامع عمومی و مقررات مربوط به آن»

ماده ١٩ – وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارتست از: ١ ـ استماع گزارش بازرسان در مورد مسایل مربوط و اتخاذ تصمیم نسبت به آن. ٢ ـ استماع گزارش هیئت مدیره درمورد کارهای انجام شده ورسیدگی واتخاذ تصمیم درمورد تصویب آن و همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای مربوط به برنامه های سال جاری و آتی انجمن. ٣ ـ استماع، رسیدگی واتخاذ تصمیم درمورد تصویب یا عدم تصویب گزارش مالی خزانه دار و بودجه آتی انجمن. ۴ ـ دادن رهنمود و تصویب سیاستهای کلی و تعیین خط مشی و برنامه های آتی انجمن. ۵ ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها. ۶ ـ بررسی و تصویب یا رد تقاضای متقاضیان عضویت درانجمن که صلاحیت آنان ازسوی هیئت مدیره موردتردید قرار گرفته باشد. ٧ ـ رسیدگی نهایی واخذ تصمیم نسبت به اعتراض کسانی که طبق مقررات انظباطی این اساسنامه،ازعضویت انجمن معلق یا عزل شده اند. ٨ ـ تصویب تفویض اختیار به هیئت مدیره درمورد انعقاد پیمانهای دسته جمعی درجهت استیفای حقوق و خواست های قانونی اعضا و کسب امتیازات جدید برای آنان. ٩ ـ تصویب ایجاد صندوق کمکهای متقابل و کمیته تعاون و همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکتهای تعاونی. ١٠ ـ انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان و هیئت داوری از بین کاندیداهای واجد شرایط. ١١ ـ شور و اخذ تصمیم در کلیه مسائلی که در دستور جلسه مجمع قرار دارد مشروط به آنکه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد.

ماده ٢٠ – وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر است: ١ ـ طرح و تصویب اصلاحات یا تغییرات اساسنامه. ٢ ـ اتخاذ تصمیم در مورد پیوستن به انجمنهای صنفی دیگر به منظور تشکیل کانون انجمنهای صنفی استان، سراسری و کانون عالی انجمنهای صنفی و یا خارج شدن از کانونهای مذکور. ٣ ـ عزل انفرادی یا دسته جمعی اعضای هیئت مدیره و بازرسان و هیئت داوری. ۴ ـ انحلال انجمن و انتخاب هیئت تصفیه. ۵ ـ تعیین و تصویب میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا یا تفویض اختیار به هیئت مدیره. تبصره: پیشنهادها در زمینه تغییر یا اصلاح مواد، حداقل ١۵ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی باید برای اطلاع و بررسی اعضا برای آنان فرستاده و تحویل داده شود، همچنین نسخه ای از آن حداقل ١۵ روز قبل از تشکیل مجمع، به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم گردد.

فصل ششم

فصل ششم- هیأت مدیره و وظایف و اختیار آن

ماده ٢١ – هیئت مدیره دارای ٧ نفر عضو اصلی و ٢ نفر عضو علی البدل بوده و از بین کاندیداهای واجد شرایطی که کاندیداتوری خود را رسماً و کتباً اعلام نموده اند، با رأی کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی برای مدت حداکثر ٢ سال انتخاب می گردند و تجدید انتخاب آنان برای دو دوره بعدی در صورت حفظ شرایط لازم بلامانع است. ( جمعاً ۶ سال متوالی ) تبصره: هر زمان که ضرورت تشکیل مجمع عمومی و انجام انتخابات ایجاب نماید، اعم از انتخابات کامل یا تکمیلی به محض انتشار آگهی و اعلام دبیرخانه، کسانی که مایل به عضویت در هیئت مدیره، هیئت داوری و بازرسان انجمن هستند حداکثر ظرف یک هفته، باید کاندیداتوری خود را کتباً به دبیرخانه انجمن تسلیم و رسید دریافت دارند.

ماده ٢٢ – هیئت مدیره مکلف است، پس از قطعیت انتخابات، ظرف یک هفته اولین جلسه خود را تشکیل و از بین خود، یک رئیس و یک نایب رئیس و یک خزانه دار و یک منشی و همچنین در صورت لزوم یک دبیر از بین خود یا خارج از اعضای هیئت مدیره، انتخاب و صاحبان امضای مجاز اسناد ومدارک مالی و اوراق تعهدآور را طی صورتجلسه ای به اطلاع اعضای انجمن برساند و اصل صورتجلسه مذکور را به همراه مدارک مورد نیاز وزارت کارواموراجتماعی به منظور انجام تشریفات ثبت وصدور آگهی ثبت وگواهی صحت انتخابات، به وزارت کارواموراجتماعی تسلیم نماید. تبصره: کلیه مدارک مذکور در این ماده باید نسخه اصلی بوده و یا برابر اصل شده باشد.

ماده ٢٣ – تعیین یا تغییر هیئت مدیره انجمن (رئیس، نایب رئیس، خزانه دار و دبیر) با آرای اکثریت نصف بعلاوه یک اعضای اصلی هیئت مدیره خواهد بود. تبصره: چنانچه هر یک از اعضای هیئت مدیره یا بازرسان انجمن، استعفا نموده یا مسلوب العضویت گردند یا فوت نمایند، سایر اعضای هیئت مدیره موظف هستند حداکثر ظرف یک هفته برای ترمیم هیئت مدیره یا بازرسان اقدام و ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه، نتیجه را بطور کتبی همراه با یک نسخه صورتجلسه مربوط به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نمایند.

ماده ٢۴ – جلسات عادی هیئت مدیره هر هفته یک بار تشکیل و با حضور دو سوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر و نافذ خواهد بود و بر حسب ضرورت، بنا به دعوت رئیس، نایب رئیس یا یک سوم اعضای هیئت مدیره بطور فوق العاده تشکیل می گردد. تبصره ١: خدمات هیئت مدیره افتخاری است مگر اینکه مجمع عمومی در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ و به تصویب برساند. تبصره ٢: غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب، بدون ارایه عذر موجه و یا علل دیگری که مانع انجام وظیفه هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره گردد، بعنوان استعفای شخصی از سمت هیئت مدیره تلقی می گردد و عضو یا اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آرا جانشین عضو مستعفی می گردند. تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر بر عهده هیئت مدیره خواهد بود.

ماده ٢۵ – هیئت مدیره موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از به ثبت رسیدن مصوبات مجمع عمومی در وزارت کار و امور اجتماعی و دریافت گواهینامه ثبت انجمن، به نام انجمن صنفی و با امضای مشترک صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی انجمن (رئیس یا نایب رئیس به اتفاق خزانه دار) در بانک یا بانکهای کشور حساب باز نموده و وجوه متعلق به انجمن را در آن واریز نمایند.

ماده ٢۶ – رئیس هیئت مدیره یا دبیر و خزانه دار مشترکان صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و کلاً مسئولان اداری و مالی انجمن بوده و حفظ کلیه اموال، دارائیها، اسناد، اوراق بهادار و دفاتر مالی انجمن به عهده آنها می باشد. تبصره: کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضا رئیس هیئت مدیره یا دبیر ممهور به مهر انجمن و کلیه اسناد مالی، اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیئت مدیره رسیده باشند با امضا مشترک رئیس هیئت مدیره با دبیر و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد بود.

ماده ٢٧ – در صورت استعفا، فوت یا از دست دادن شرایط انتخاب و سلب صلاحیت هر یک از اعضای هیئت مدیره توسط مراجع قانونی به نحوی که مانع انجام وظایف قانونی آنان شود و یا غیبت غیر موجه در سه جلسه متوالی یا ۵ جلسه متناوب و یا سلب عضویت توسط مجمع فوق العاده، اعضای علی البدل با توجه به تقدم آرا جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد. هیئت مدیره مکلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید. تبصره ١: مادامی که اکثریت اعضای هیئت مدیره، سمت خود را حفظ نموده باشند، انتخابات تکمیلی برای باقیمانده دوره برگزار می گردد. تبصره ٢: در صورت استعفا، فوت یا از دست دادن شرایط انتخاب و یا سلب صلاحیت اکثریت اعضای هیئت مدیره توسط مراجع قانونی و یا عزل اکثریت آنان توسط مجمع عمومی فوق العاده، انتخابات هیئت مدیره باید تجدید گردد. در این صورت بازرسان یا یک سوم اعضای انجمن موظفند مجمع عمومی را جهت انجام انتخابات دعوت نمایند و پس از بازرسان و یک سوم اعضا این وظیفه بعهده دبیر و هیئت داوری انجمن می باشد. به هر حال چنانچه ظرف ۶ ماه در این زمینه اقدامی صورت نگیرد، بازرسان یا یک سوم اعضا یا دبیر یا هیئت داوری انجمن موظف هستند جهت تعیین تکلیف مراتب را به اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی برساند.

ماده ٢٨ – هیئت مدیره موظف است دست کم سه ماه پیش از پایان دوره اعتبار قانونی، در مورد دعوت مجمع عمومی به منظور تجدید انتخابات مسئولان انجمن اقدامات لازم را بعمل آورد. تبصره: هیئت مدیره پس از پایان دوره ماموریت، تا تعیین هیئت مدیره جدید، مسئول حفظ کلیه دارائیها و اموال و اسناد و مدارک انجمن خواهد بود.

ماده ٢٩ – سایر وظایف و اختیارات هیئت مدیره: ١ ـ تهیه دفاتر رسمی و قانونی انجمن (دفاتر مالی- عضویت) و به ثبت رساندن آن پس از برگ شماری در وزارت کار و امور اجتماعی. ٢ ـ اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی. ٣ ـ دعوت مجامع عمومی در موعد مقرر و بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در انجمن. ۴ ـ بررسی بودجه و گزارش مالی خزانه دار و پیشنهاد آن به مجمع عمومی. ۵ ـ تشکیل مرتب و به موقع جلسات هیئت مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری انجمن. ۶ ـ تعیین محل دفتر مرکزی و اقامتگاه قانونی انجمن. ٧ ـ انتخاب و معرفی نماینده به مراجع ذیصلاح برای موارد خاص و معین. ٨ ـ همکاری در جهت بررسی وضع مالی انجمن و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه های جاری و ضروری انجمن. ٩ ـ تاسیس و تقویت شرکتهای تعاونی و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضا. ١٠ ـ وکالت ونمایندگی انجمن درمراجع قانونی، حقوقی، قضائی، دستگاههای دولتی و ملی در حدود مقرارت این اساسنامه. ١١ ـ اتخاذ تصمیم در مورد پیمانهای دسته جمعی و بررسی و تصویب آئین نامه های داخلی. ١٢ ـ تهیه گزارش عملکرد هیئت مدیره و ارایه آن به مجمع عمومی. ١٣ ـ تعیین و اعزام نمایندگی جهت شرکت در جلسات مراجع حل اختلاف و کمیته های مختلف نظیر و حفاظت فنی و بهداشت کار و نظایر آن با رعایت مقررات قانونی. ١۴ ـ حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضا. ١۵ ـ پیشنهاد میزان حق عضویت ورودی و عضویت سالانه به مجمع عمومی عادی. ١۶ ـ استخدام، عزل و نصب کارمندان اداری. ١٧ ـ تشکیل کمیته ها: کمیته ها، گروههای تخصصی متشکل از اعضا انجمن هستند که تحت نظارت هیئت مدیره، انجمن را در پیشبرد اهداف خود یاری می دهند. کلیه مصوبات کمیته ها می بایستی به تصویب هیئت مدیره انجمن برسدحدود اختیارات وترکیب اعضا ونحوه تشکیل جلسات کمیته ها براساس آئین نامه های داخلی تعیین می گردد. تبصره: فهرست کمیته های تخصصی انجمن به شرح زیر است و بنا به ضرورت به پیشنهاد هیئت مدیره تشکیل یا منحل می گردد: ١ ـ کمیته تدوین اساسنامه، نظامنامه صنفی و آئین نامه ها. ٢ ـ کمیته حقوقی. ٣ ـ کمیته آموزش. ۴ ـ کمیته انتشارات. ۵ ـ کمیته آمار و اطلاعات. ۶ ـ کمیته رفاهی. ٧ ـ کمیته عضویت. ٨ ـ کمیته امور شهرستانها. ٩ ـ کمیته تبلیغات، روابط عمومی و بین الملل. ١٠ ـ کمیته برگزاری نمایشگاهها و سمینارها. ١١ ـ کمیته رسانه های صوتی و تصویری. ١٢ ـ کمیته رسانه های محیطی. ١٣ ـ کمیته خدمات تبلیغ. ١۴ ـ کمیته آژانس ها. ١۵ ـ کمیته کارشناسی فنی و طبقه بندی اعضا.

ماده ٣٠ – وظایف رئیس هیئت مدیره: رئیس هیئت مدیره که با رأی اعضای هیئت مدیره و از بین آنان انتخاب می شود، دارای وظایف و اختیاراتی به شرح موارد ذیل است: ١ ـ مراقبت در حسن جریان امور انجمن و دعوت از اعضای هیئت مدیره به تشکیل مرتب جلسه. ٢ ـ اداره جلسات هیئت مدیره و تنظیم صورتجلسه ها با همکاری منشی جلسه. ٣ـ ابلاغ تصمیمات ومصوبات مجمع عمومی وهیئت مدیره به دبیر وسایرمسئولان انجمن، جهت اجرا وپیگیری آن. ۴ ـ امضای کلیه قراردادها و احکام استخدامی کارشناسان، مشاوران، دبیر و سایر مسئولان انجمن که با تصویب هیئت مدیره استخدام یا به کار گمارده خواهند شد. ۵ ـ امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور به اتفاق خزانه دار و ممهور نمودن آن به مهر انجمن وهمچنین امضای کارتهای عضویت اعضا به اتفاق خزانه دار وبا ارجاع به دبیرجهت امضا وتحویل دادن به اعضا. ۶ ـ انجام سایر اموری که به موجب اساسنامه بر عهده رئیس قرار دارد. تبصره ١: در غیاب رئیس هیئت مدیره انجام وظایف وی بر عهده نایب رئیس است. تبصره ٢: قسمتی از وظایف رئیس هیئت مدیره که مربوط به امور اداری می باشد قابل واگذاری به دبیر انجمن خواهد بود.

ماده ٣١ – وظایف خزانه دار انجمن: خزانه دار که از بین اعضای هیئت مدیره انتخاب می شود، مسئول امور مالی انجمن بوده و دارای وظایف و اختیاراتی به شرح موارد ذیل است: ١ ـ امضای کلیه چکها و اسناد و اوراق تعهدآور به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس و مهمور نمودن آن به مهر انجمن. ٢ ـ اداره امور مالی انجمن، تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حسابهای انجمن. ٣ ـ رسیدگی بر صحت اسناد و مدارک تنظیم شده در مورد کلیه دریافتها و پرداختها و تایید و امضای صورت حسابهای مربوط. ۴ ـ امضا و صدور کارت عضویت اعضا به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا دبیر. ۵ ـ خرید و فروش و اجاره و هر نوع عمل مالی با نظارت خزانه دار بوده، نامبرده مسئول حفظ اموال منقول و غیر منقول و وجوه و اسناد و مدارک مالی انجمن و صحت معاملات خواهد بود. ۶ ـ ثبت کلیه دریافتی ها و هزینه های انجمن در دفاتر رسمی انجمن. ٧ ـ پیش بینی بودجه و هزینه های یک ساله انجمن و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت ارایه به مجمع. ٨ ـ خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی انجمن را جهت ارایه به مجمع تنظیم و پس از امضای خود و رئیس هیئت مدیره، رونوشت آن را در اختیار بازرسان قرار دهد. ٩ ـ خزانه دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضای بازرسان، کلیه دفاتر و اسناد مالی انجمن را برای رسیدگی در محل انجمن در ازای رسید و برای مدت معین، در اختیار آنان قرار دهد. ١٠ ـ وصول و جمع آوری ورودیه، حق عضویت و کمک های مالی در قبال قبوض چاپی و شماره دار و واریز به حساب انجمن. ١١ ـ خزانه دار موظف است هرسه ماه یکبار بیلان مالی انجمن را با شرح ریز وجوه دریافتی و پرداختی تهیه ودر اختیار هیئت مدیره و بازرسان قرار دهد و در صورت استنکاف خزانه دار از این امر، رئیس هیئت مدیره پاسخ گو خواهد بود. تبصره: خزانه دار موظف است حداقل ۵ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی نسبت به تحویل ترازنامه مالی انجمن به هیئت مدیره و بازرسان اقدام کند.

فصل هفتم

فصل هفتم- بازرسان انجمن، حدود وظایف و اختیارات آنان

ماده ٣٢ – تعداد بازرسان انجمن، متشکل از ٢ نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل که در مجمع عمومی، با رأی مستقیم و مخفی اعضا از بین کاندیداهای واجد شرایط عضو انجمن برای مدت حداکثر یک سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد هر یک از آنان تنها برای چهار دوره متوالی (۴ سال) بلامانع است. تبصره ١: در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط انتخاب یا سلب عضویت هر یک از بازرسان اصلی بازرس یا بازرسان علی البدل برای بقیه دوره جانشین و عهده دار وظایف آنان خواهند بود.

ماده ٣٣ – وظایف و اختیارات بازرسان عبارت است از: ١ ـ نظارت بر کلیه اقدامات هیئت مدیره و دبیر در حدود مقررات این اساسنامه و همچنین مراقبت در کلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده. ٢ ـ نظارت و رسیدگی بر دفاتر و اوراق و اسناد مالی و هزینه های انجمن و مراقبت در حسن جریان امور مالی و اداری انجمن. ٣ ـ رسیدگی به شکایات اعضا و ارایه آن به هیئت داوری و پیگیری در جهت رسیدگی آن و در صورت لزوم تهیه گزارش و ارایه به وزارت کار و همچنین ارایه رونوشت گزارش به هیئت مدیره و یا مجمع عمومی یا هیئت داوری(حسب مورد). ۴ ـ رسیدگی و اظهار نظر در مورد گزارش مالی جهت ارایه به مجمع عمومی. ۵ ـ اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی درصورت لزوم، با توجه به بندهای (ب و ج) ازماده ١۵ این اساسنامه. ۶ ـ بازرسان می توانند با توافق هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره، بدون داشتن حق رأی شرکت نمایند. ٧ ـ بازرسان باید حداکثر تا ٢٠ روز پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی و کلیه محاسبات انجمن را رسیدگی و نظر مثبت یا منفی خود را به دبیرخانه انجمن تسلیم دارند. ٨ ـ بازرسان ملزم هستند دارای دو دفتر برگ شماری شده بوده وخلاصه اقدامات خود را مکتوب نموده تا درمواقع نیاز به مجمع عمومی، هیئت مدیره یا وزارت کار و امور اجتماعی ارایه نمایند. ٩ ـ بازرسان مکلف هستند اقدامات خود را حداقل سالی یک بار در مجمع عمومی سالانه بطور کتبی و رسمی گزارش نمایند.

فصل هشتم

فصل هشتم- دبیرخانه- هیأت داوری- سایر مقررات

ماده ٣۴ – دبیرخانه انجمن تحت مسئولیت مستقیم دبیر انجمن و زیر نظر هیئت مدیره به منظور ایجاد روابط صحیح و فراهم ساختن امکانات و تسهیلات لازم و انجام سایر وظایف مقرر در این اساسنامه و اداره تشکیلات اجرایی و اجرای مصوبات هیئت مدیره در مرکز اصلی انجمن دایر و می تواند دارای کارکنانی باشد که بنا به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره یا دبیر و تصویب هیئت مدیره، به کار گمارده می شوند.

ماده ٣۵ – وظایف دبیر عبارت است از: ١ ـ حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک و صورتجلسات و سوابق اعضا و دفاتر انجمن. ٢ ـ انجام مکاتبات اداری و جاری انجمن. ٣ ـ حفظ و نگهداری لوازم و اسباب و اثاثیه و ساختمان و تاسیسات و متعلقات انجمن. ۴ ـ تهیه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها. ۵ ـ تهیه دفاترعضویت و دفترامورمالی با نظر وزارت کارواموراجتماعی و همچنین دفاتر اندیکاتور و ثبت و صدور نامه ها. ۶ ـ تهیه و تنظیم نشریات مربوط به انجمن در حدود مقررات قانونی. ٧ ـ مهیا ساختن مکان تشکیل جلسات مجامع عمومی، هیئت مدیره، بازرسان، هیئت داوری و سمینارها. ٨ ـ ابلاغ مصوبات و تصمیمات ارکان انجمن و احکام و نامه های واصله از مراجع قانونی و دستگاههای اداری به مسئولان مربوط. ٩ ـ انجام سایر امور که به نحوی از انحاء با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد. ١٠ ـ کارکنان دبیرخانه در برابر رئیس هیئت مدیره و دبیر و دبیر در برابر هیئت مدیره مسئول هستند. ١١ـ اطلاع رسانی کتبی درخصوص ضوابط وقوانین جدید مربوط به حوزه تبلیغات و اعلام درخواست های خدمات تبلیغاتی که از سوی وزارتخانه ها، ارگان ها و یا سایر مراکز دولتی و خصوصی داخل و خارج کشور به انجمن می رسد به کلیه اعضا.

ماده ٣۶ – هیئت داوری: مجمع عمومی عادی می تواند از بین اعضای مجمع، ۵ نفر افرادی را که شرایط مندرج در ماده ١٣ این اساسنامه را دارا باشند به ویژه با تاکید «دارا بودن حداقل تحصیلات دیپلم» بعنوان اعضای هیئت داوری برای مدت معادل دوره اعتبار هیئت مدیره و حداکثر به مدت ٢ سال انتخاب و به موجب صورتجلسه به وزارت کار و امور اجتماعی معرفی نماید – اعضای هیئت داوری در برابر مجمع مسئولیت دارند. تبصره ١: اعضای هیئت داوری دراولین جلسه پس از انتخاب، از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و یک نفر منشی انتخاب و صورتجلسه ای تنظیم و امضا نموده، جهت ثبت به وزارت کارواموراجتماعی ارایه می نمایند. تبصره ٢: حل اختلافات بین اعضای هیئت مدیره با یکدیگر، یا هیئت مدیره با بازرسان و یا اعضای انجمن با هر یک از اعضای هیئت مدیره یا بازرسان، در چهار چوب مقرارت قانونی، بعهده هیئت داوری بوده موظف هستند ضمن اینکه گزارش اقدامات خود را به همراه صورتجلسات تنظیمی بطور مرتب به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نمایند، گزارش اقدامات خود را خود را به مجمع عمومی سالانه نیز باید ارایه نمایند. تبصره ٣: چنانچه اعضای هیئت داوری، هرگونه ابهامی در چگونگی اجرای مقررات قانونی یا انجام وظایف خود داشته باشند، نظر وزارت کار و امور اجتماعی لازم الرعایه می باشد.

ماده ٣٧ – کلیه هزینه های انجمن اعم از هزینه های جاری، حقوق و مزایای کارکنان دبیرخانه، هزینه های هیئت مدیره، هیئت داوری، حق المشاوره مشاوران و کارشناسان و اجاره یا خرید ساختمان برای دفتر انجمن، خرید دستگاهها و لوازم ضروری انجمن و سایر هزینه ها از محل درامد انجمن موضوع ماده ١٠ اساسنامه تامین می گردد.

ماده ٣٨ – در اجرای ماده ١٨ آئین نامه انجمن های صنفی، به منظور ثبت و آموزش اعضا هر دوره حداقل ۵ درصد حق عضویت دریافتی از اعضا به حساب اعلام شده ازطرف اداره کل سازمان های کارگری وکارفرمایی واریزخواهدشد.

ماده ٣٩ – حداکثر دو ماه پس از پایان دوره اعتبار هیئت مدیره، چنانچه نسبت به تشکیل مجمع عمومی اقدام نشده باشد، بازرسان نسبت به تشکیل مجمع عمومی و انجام انتخابات به اعضا اخطار می دهند پس از اخطار بازرسان، یک سوم اعضای انجمن حداکثر تا چهار ماه فرصت دارند، تا نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اقدام نمایند و چنانچه حداکثر شش ماه پس از پایان دوره اعتبار هیئت مدیره، تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد بازرسان یا دبیر یا یک سوم اعضا یا مجموعه آنان و در صورت عدم اقدام آنان، هیئت داوری مکلف هستند انحلال انجمن را به وزارت کار و امور اجتماعی و در صورت دارا بودن عضویت کانون، به کانون ذیربط نیز اعلام نمایند.

ماده ۴٠ – فرم مهر انجمن پس از تصویب هیئت مدیره و تایید وزارت کار و امور اجتماعی، قابل استفاده خواهد بود. هر گاه مهر انجمن تغییر یابد، بدون تایید وزارت کار و امور اجتماعی، استفاده آن غیر قاونی و قابل پیگرد می باشد.

ماده ۴١ – مسئولان انجمن صنفی، مکلفند، هر نوع مدارک، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت کار و امور اجتماعی را جهت بررسی، در محل انجمن یا خارج از آن در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار دهند.

ماده ۴٢ – هرگونه ابهامی دراجرای مقررات این اساسنامه وجود داشته باشد، نظر وزارت کارواموراجتماعی لازم الرعایه می باشد.

فصل نهم

فصل نهم – انحلال انجمن و انتخاب هیأت تصفیه و مقررات مربوط به آن

ماده ۴٣ – انجمن در موارد زیر منحل می گردد: ١ ـ در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده. ٢ـ چنانچه حداکثرمدت۶ماه ازتاریخ پایان اعتبارهیئت مدیره سپری شده ونسبت به تجدید انتخابات اقدام نشده باشد. ٣ ـ در صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی کشور. تبصره ١: در خصوص بند ٢ وزارت کار و امور اجتماعی رسماً انحلال انجمن را اعلام می دارد. تبصره ٢: انحلال انجمن، موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قرارداد منعقده قبلی نخواهد بود.

ماده ۴۴ – چنانچه انجمن بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده منحل گردد، مجمع مذکور مکلف است در همان جلسه از بین اعضای باسواد و با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب ٣ یا ۵ نفر بعنوان اعضای هیئت تسویه انتخاب و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه، به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نماید.

ماده ۴۵ – چنانچه انجمن به لحاظ عدم تجدید انتخابات هیئت مدیره در مهلت قانونی و یا بر اساس رأی مراجع قضایی منحل گردد و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده دیگر امکانپذیر نباشد، حداکثر ظرف دو هفته با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی وظیفه تسویه را عهده دار خواهد بود.

ماده ۴۶ – هیئت تسویه مکلف است حداکثر ظرف ۶ ماه با هماهنگی و راهنمایی وزارت کارواموراجتماعی به کلیه حسابهای انجمن رسیدگی نموده، لیست کاملی از کلیه دارئیهای انجمن اعم از وجوه نقدی و اموال منقول و غیر منقول و همچنین صورتی از بدهی های انجمن را تهیه نموده، دارائی انجمن را پس از تسویه کلیه حسابهای بدهکاران و بستانکاران و تادیه بدهی ها، ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ای در صورت مازاد با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی در اختیار انجمن خیریه مدرسه سازان قرار دهند و در صورت عدم وجود این گونه موسسه ها، به یک واحد فرهنگی و آموزشی عام المنفعه واگذار شود.

ماده ۴٧ – دعوت مجمع عمومی فوق العاده جهت انحلال انجمن به یکی از روشهای زیر بعمل می آید: الف) در صورت معتبر بودن دوره اعتبار قانونی مسئولان انجمن، توسط هیئت مدیره عمل خواهد شد. ب) در صورتی انقضای دوره اعتبار ماموریت مسئولان انجمن و قبل از سپری شدن مهلت شش ماهه، اگهی دعوت مجمع عمومی با امضای یک سوم اعضای انجمن تنظیم و از طریق انتشار اگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم از اعضا دعوت بعمل می آید. در این مرحله، رئیس هیئت مدیره، خزانه دار و بازرسان باید اعضای انجمن را برای جمع آوری امضای یک سوم یاری نمایند و همچنین مکلف هستند با اعضای هیئت تسویه همکاری نموده، اسناد و مدارک لازم را در اختیار آنان قرار دهند. تبصره: کلیه هزینه های انتشار آگهی درروزنامه وسایرهزینه های انحلال ازمحل دارائی های انجمن باید تامین شود.

ماده ۴٨ – سایر مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده، تابع مقررات آئین نامه سازمان های کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی و دیگر مقررات مربوطه خواهد بود. تبصره: هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه پس از موافقت وزارت کار و امور اجتماعی قابل اجرا می باشد. این اساسنامه در ٩ فصل و ۴٨ ماده و ۴٣ تبصره در تاریخ ١٢/٠٧/٨۵ با اکثریت آرا به تصویب مجمع عمومی موسس انجمن صنفی شرکتهای تبلیغاتی ایران رسید و رعایت مفاد آن برای کلیه اعضا الزامی است.