دیدارهیات مدیره انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی ایران با مدیریت اداره ارشاد و فرهنگ اسلامی شهر تهران