كانونها و شركت هاي تبليغاتي كه خواهان شركت در «مزايده واگذاري زمان هاي پذيرش، جذب و پخش آگهي هاي بازرگاني بومي شبكه هاي راديويي و تلويزيوني استاني و محلي تمام مراكز استان سال ۹۹» هستند به اطلاعات مندرج درسايت اداره كل بازرگاني مراجعه نمايند.