اعضای هیأت مدیره

انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی ایران

رئیس هیأت مدیره

شاهین ترکمن

نائب رئیس هیأت مدیره

احمد تقوی

عضو هیأت مدیره

سید غلامرضا موسوی

عضو هیأت مدیره

امیرعلی آقایاری

عضو هیأت مدیره

مریم علیقارداشی

عضو هیأت مدیره

ساعد جنانی

عضو هیأت مدیره

علی میر احمدیان

بازرس هیأت مدیره

آرش قابوسی

بازرس هیأت مدیره

محمد محسن رعایایی

عضو علی البدل هیأت مدیره

ناصر قطاعی

عضو علی البدل هیأت مدیره

مهدی فخار

بازرس علی البدل هیأت مدیره

بهرام مشایخ

دوره یازدهم (۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰)
 • آقای شاهین ترکمن رئیس هیأت مدیره
 • آقای احمد تقوی نائب رئیس هیأت مدیره
 • آقای سید غلامرضا موسوی  عضو هیأت مدیره
 • آقای دکتر محمود دهقان  عضو هیأت مدیره
 • آقای مهدی غلامپور  خزانه دار و عضو هیأت مدیره
 • آقای مریم علیقارداشی  عضو هیأت مدیره
 • آقای ناصر قطاعی  عضو هیأت مدیره
 • آقای امیرعلی آقایاری  عضو هیأت مدیره
 • آقای محمد حسین نصر عضو هیأت مدیره
 • آقای علی میر احمدیان  بازرس هیأت مدیره
 • آقای آرش قابوسی  بازرس هیأت مدیره
 • آقای ساعد جنانی  دبیر انجمن
دوره دهم (۱۳۹۶ الی ۱۳۹۸)
 • آقای دکتر محمود دهقان  رئیس و عضو هیأت مدیره
 • آقای سید غلامرضا موسوی  نائب رئیس و عضو هیأت مدیره
 • آقای مهدی غلامپور  خزانه دار و عضو هیأت مدیره
 • آقای ساعد جنانی  دبیر و عضو هیأت مدیره
 • آقای امیرعلی آقایاری  عضو هیأت مدیره
 • آقای مجید دلاوری  عضو هیأت مدیره
 • آقای محمد قیامتی  عضو هیأت مدیره
 • آقای علی میر احمدیان  بازرس انجمن
دوره نهم (۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶)
 • آقای شاهین ترکمن  رئیس هیأت مدیره انجمن
 • آقای سیداحمد تقوی پویا  نائب رئیس هیأت مدیره انجمن
 • آقای مسعود باشنگ  خزانه دار و عضو اصلی هیأت مدیره
 • آقای دکتر علیرضا صدرمحمدی  دبیر و عضو اصلی هیأت مدیره
 • آقای ساعد جنانی زاویه  عضو اصلی هیأت مدیره
 • آقای دکتر حسین خطیبی  عضو اصلی هیأت مدیره
 • آقای مهدی غلامپور  عضو اصلی هیأت مدیره
 • آقای غلامرضا موسوی نامقی  بازرس اصلی
 • آقای علی میراحمدیان  بازرس اصلی
 • خانم مهوش مشیری  عضو علی البدل هیأت مدیره
 • خانم حره حسینی آرام  عضو علی البدل هیأت مدیره
دوره هشتم(۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴)
 • آقای شاهین ترکمن  رئیس هیأت مدیره انجمن
 • آقای سیداحمد تقوی پویا  نائب رئیس هیأت مدیره انجمن
 • آقای جعفر فیض اللهی  خزانه دار و عضو اصلی هیأت مدیره
 • آقای ساعد جنانی زاویه  دبیر و عضو اصلی هیأت مدیره
 • آقای دکتر محمود دهقان  عضو اصلی هیأت مدیره
 • آقای محمدباقر مروی  عضو اصلی هیأت مدیره
 • آقای محمد هاشمی مطلق  عضو اصلی هیأت مدیره
 • آقای مسعود باشنگ  بازرس اصلی
 • آقای مهدی غلامپور  بازرس اصلی
دوره هفتم (۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲)
 • آقای شاهین ترکمن  رئیس هیأت مدیره انجمن
 • آقای سیداحمد تقوی پویا  نائب رئیس هیأت مدیره انجمن
 • خانم معصومه حصاری  خزانه دار و عضو اصلی هیأت مدیره
 • آقای جعفر فیض اللهی  عضو اصلی هیأت مدیره
 • آقای دکتر محمود دهقان  عضو اصلی هیأت مدیره
 • آقای مسعود باشنگ  عضو اصلی هیأت مدیره
 • آقای محمد هاشمی مطلق  عضو اصلی هیأت مدیره
 • آقای علی میراحمدیان  بازرس اصلی
 • آقای امیر ثقفی  بازرس اصلی
 • آقای ساعد جنانی زاویه  دبیر انجمن
دوره ششم (۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰)
 • آقای مسعود باشنگ  رئیس هیأت مدیره انجمن
 • آقای دکتر محمود دهقان  نائب رئیس هیأت مدیره انجمن
 • خانم معصومه حصاری  خزانه دار و عضو اصلی هیأت مدیره
 • آقای ساعد جنانی زاویه  دبیر و عضو اصلی هیأت مدیره
 • آقای حسن احمدی  عضو اصلی هیأت مدیره
 • آقای محمد هاشمی مطلق  عضو اصلی هیأت مدیره
 • آقای کاظم پولادزاده  عضو اصلی هیأت مدیره
 • آقای جعفر فیض اللهی  بازرس اصلی
 • آقای علی طلایی راد  بازرس اصلی
دوره پنجم (۱۳۸۶ الی ۱۳۸۸)
 • آقای دکتر سید رسول سادات نژاد  رئیس هیأت مدیره انجمن
 • آقای رضا خیری مطلق  نائب رئیس و دبیر هیأت مدیره انجمن
 • آقای جعفر فیض اللهی  خزانه دار و عضو اصلی هیأت مدیره
 • آقای اصغر ترکان  عضو اصلی هیأت مدیره
 • خانم معصومه حصاری  عضو اصلی هیأت مدیره
 • آقای حسن احمدی  عضو اصلی هیأت مدیره
 • آقای مسعود باشنگ عضو اصلی هیأت مدیره
دوره چهارم (۱۳۸۳ الی ۱۳۸۶)
 • آقای مهندس اصغر ترکان  رئیس هیأت مدیره انجمن
 • آقای دکتر سید رسول سادات نژاد  نائب رئیس هیأت مدیره انجمن
 • آقای جعفر فیض اللهی  خزانه دار و عضو اصلی هیأت مدیره
 • خانم مریم صدرمحمدی  دبیر و عضو اصلی هیأت مدیره(یک سال اول)
 • آقای شاهین ترکمن  عضو اصلی هیأت مدیره
 • آقای حمید خطیب لو  عضو اصلی هیأت مدیره
 • آقای احمد حسینی آرام  عضو اصلی هیأت مدیره
 • خانم نسرین ارمگان  بازرس اصلی
 • آقای مصطفی عزیزی  بازرس اصلی
 • آقای رضا خیری مطلق  دبیر انجمن(سال دوم)
دوره سوم (۱۳۸۱ الی ۱۳۸۳)
 • آقای سعید تقی پور  رئیس هیأت مدیره انجمن(یک سال اول)
 • آقای دکتر محمود دهقان  نائب رئیس هیأت مدیره انجمن(یک سال اول)
 • آقای دکتر سید رسول سادات نژاد  عضو اصلی هیأت مدیره
 • آقای دکتر علیرضا صدرمحمدی  دبیر و عضو اصلی هیأت مدیره(یک سال اول)
 • آقای شاهین ترکمن  عضو اصلی هیأت مدیره
 • آقای سیامک مصفا  عضو اصلی هیأت مدیره
 • خانم شهرزاد اسفرجانی  عضو اصلی هیأت مدیره
 • آقای غلامرضا موسوی نامقی  بازرس اصلی
 • خانم مریم صدرمحمدی  بازرس اصلی
 • آقای دکتر محمود دهقان  رئیس هیأت مدیره انجمن(سال دوم)
 • آقای شاهین ترکمن  نائب رئیس هیأت مدیره انجمن(سال دوم)
 • آقای ساعد جنانی زاویه  دبیر هیأت مدیره(سال دوم)
دوره دوم (۱۳۷۹ الی ۱۳۸۱)
 • آقای مجید دوخته چی زاده  رئیس هیأت مدیره انجمن
 • آقای سعید تقی پور  نائب رئیس هیأت مدیره انجمن
 • آقای دکتر علیرضا صدرمحمدی  دبیر و عضو اصلی هیأت مدیره
 • آقای سیامک مصفا  عضو اصلی هیأت مدیره
 • آقای ایرج میرزا علیخانی  عضو اصلی هیأت مدیره
 • خانم شهرزاد اسفرجانی  عضو اصلی هیأت مدیره
 • آقای بیژن بیرنگ  عضو اصلی هیأت مدیره
 • آقای بهروز رضوی نیا  بازرس اصلی
 • خانم نسرین ارمگان  بازرس اصلی
 • آقای شاهین ترکمن  مشاور هیأت مدیره
دوره اول (۱۳۷۷ الی ۱۳۷۹)
 • آقای مجید دوخته چی زاده  رئیس هیأت مدیره انجمن
 • آقای سعید تقی پور  نائب رئیس هیأت مدیره انجمن
 • آقای دکتر علیرضا صدرمحمدی  دبیر و عضو اصلی هیأت مدیره
 • آقای مهدی یوسفی فرید  عضو اصلی هیأت مدیره
 • آقای سیامک مصفا  عضو اصلی هیأت مدیره
 • آقای مهدی عابدینی  عضو اصلی هیأت مدیره
 • آقای ایرج میرزا علیخانی  عضو اصلی هیأت مدیره
 • آقای بهروز رضوی نیا  بازرس اصلی
 • آقای صمیمی  بازرس اصلی
 • آقای شاهین ترکمن  مشاور هیأت مدیره